Ochrana oznamovatelů

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále také „Směrnice“). Tato Směrnice byla v ČR transponována do Zákona na ochranu oznamovatelů č. 171/2023 Sb.

Cílem Směrnice/Zákona je účinná a komplexní ochrana oznamovatelů, tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací nebo obdobnou činností, a stejně tak i podstatný prvek boje proti korupci a součást legislativy fungujícího právního státu.

Možnost oznámení a současně ochrana oznamovatelů je rovněž věcí principu zdravého fungování společnosti a v rámci firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY je tak zavedení těchto zásad přirozenou součástí etického standardu.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice/Zákona je fyzická osoba (v našem případě nejčastěji zaměstnanec), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které nese znaky přestupku, trestného činu či které porušuje právní předpis České republiky či EU.

Oznámení je informace, včetně důvodných podezření, o skutečných či možných porušeních, k nimž došlo nebo velmi pravděpodobně dojde ve společnosti, ve které oznamující osoba pracuje (nebo pracovala), či v jiné organizaci, s níž oznamující osoba je nebo byla v kontaktu na základě své pracovní činnosti, a o pokusech o utajení takových porušení.

Oznamovatel má podle Směrnice/Zákona možnost podat oznámení prostřednictvím:

  1. vnitřního oznamovacího systému (VOS)
  2. externího oznamovacího systému (EOS – spravuje Ministerstvo spravedlnosti)
  3. uveřejněním (ve výjimečných Směrnicí/Zákonem specifikovaných případech, s vědomím odpovědnosti oznamovatele dle příslušných právních předpisů za příp. následky, např. postih pro trestný čin pomluvy, křivého obvinění či šíření poplašné zprávy), případně oznámení podat přímo příslušným orgánům veřejné moci (Policie ČR).

Zaměstnavatel pro účely možnosti oznámení zřídil vnitřní oznamovací systém (VOS), který představuje souhrn postupů a nástrojů, které slouží k přijímání a nakládání s oznámeními, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob uvedených v oznámení, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem.

Oznámení se podává prostřednictvím VOS www.oznam.to, po zadání jedinečného PINu: Z5H5.

Oznámení lze také podat písemně (v tištěné/psané podobě), ústně či telefonicky tomu jmenované Příslušné osobě viz. kontakty níže.

Příslušná osoba - Ing. Marie Veselá, kontakt: tel. 724 589 699, adresa: PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., Nádražní 697, 395 01 Pacov; obálku je nutné označit slovy: „Pouze k rukám příslušné osoby“.

Příslušná osoba je povinna zachovávat mlčenlivost o totožnosti oznamovatele, od obdržení oznámení, během jeho prověřování, zavádění nápravných opatření, další evidenci i následně při jeho likvidaci. Smyslem ochrany oznamovatele je vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou obávat jakékoli sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí a přispějí tak k ochraně veřejného zájmu.

Nejdůležitějším prvkem ochrany je zákaz tzv. odvetných opatření. Těmi se rozumí jakékoli přímé či nepřímé jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané podaným oznámením, a které oznamovateli působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu (např. rozvázání pracovního poměru, odvolání z místa vedoucího zaměstnance, neumožnění odborného rozvoje, snížení mzdy, převedení na jinou práci apod.). Právo na ochranu se nevztahuje na oznamovatele, který vědomě podá nepravdivé oznámení.

Postup podávání oznámení

 

Navštivíte stránky oznam.to

Kliknete na napsat oznámení a zadáte PIN: Z5H5

Otevře se vám formulář do kterého popíšete oznámení a odešlete

Do týdne se vám ozve pověřená osoba a informuje vás o dalším postupu

Pověřená osoba oznámení prošetří a podnikne případné další kroky